Fée

Photo: Nguyễn Thắng

Makeup: Tuyen Pham

Model: Lê Nguyễn Khánh Nhi 

Scroll to Top